História oblasti Horská služba Kremnické vrchy

Horká služba Kremnické vrchy pôsobí na území Kremnických vrchov po sedlo Malý Šturec , Krížnu vo Veľkej Fatre, Donovaly.

Vznik Horskej služby v Kremnických vrchoch /ďalej HS KV/ sa spája s rokom 1954 , kedy bola vytvorená aj celoštátna organizácia HS ČSZTV. V tomto období bola oblasť HS KV začlenená do oblasti HS Veľká Fatra. Pôsobnosť oblasti HS Veľká Fatra nebola ohraničená len zemepisným územím pohoria Veľká Fatra, ale aj priľahlými horstvami Starohorské vrchy, Kremnické vrchy, z pohoria Malej Fatry Martinské hole, a západná časť Nízkych Tatier. Táto rozloha si vyžiadala vytvorenie organizačnej štruktúry okrskov, v ktorých sa organizuje záchranná činnosť HS. Preto boli vytvorené v oblasti HS VF okrsky so sídlami v Banskej Bystrici v r.1956, v Kremnici v r.1956, v Martine v r.1954, v Ružomberku v r.1955, v Prievidzi v r.1988, členovia pôsobili dovtedy pod okrskom Martin vo Fačkovskom sedle.
22.10.1954 bola zvolaná porada na Mestskom národnom výbore v Martine o vytvorení HS Veľká Fatra so sídlom v Martine, ktorá vznikla 1.12 1954. Prvým predsedom oblastného výboru bol od r. 1955 JUDr. Vojtech Sobota.
Systematické spájanie všetkých okrskov vo VF do jedného oblastného celku Veľká Fatra sa zavŕšilo pri spoločnej záchrannej akcii, keď 8.3. 1956 zo svahov Žiarskej hole v Nízkych Tatrách spadla lavína, ktorá zasypala 16 lesných robotníkov. Práve táto akcia výrazne zblížila všetkých členov oblasti VF . Prvým náčelníkom stal arch. Karol Koza.
V roku 1956 bolo prvé oblastné cvičenie čakateľov HS VF na Donovaloch. V r. 1957 bol vytvorený 1. poplachový plán celej oblasti HS VF, a jednotlivých okrskov. V tomto roku sa rozširuje aj sieť oznamovacích staníc HS. Členská základňa sa postupne zvyšuje na 69 členov. V r. 1958 je už 78 členov. Na hrebeňoch Veľkej Fatry a Martinských holí bolo vytýčené zimné tyčovanie v celkovej dĺžke 60 km. V júli 1958 sa uskutočnil Deň Horskej služby na Krížnej , kde boli predvedené ukážky činnosti HS. V r. 1960 začala príprava výstavby záchranných staníc HS /ZS HS/. Prvá ZS HS bola vybudovaná na Králikoch pri Banskej Bystrici v r. 1961. HS mala v oblasti VF 10 záchranných a 11 oznamovacích staníc.
V r. 1962 činnosť HS riadila komisia stredoslovenského kraja na čele s arch. K. Kozom. 1964 začala výstavba Domu HS na Donovaloch ukončená v r. 1966,V r. 1967 dostávame do oblasti prvé terénne vozidlo GAZ . V r. 1969 dostáva oblasť VF zo strediska lavínovej prevencie prvého lavínového psa Centu. V tomto r. ZS HS na Martinských holiach, ktorá bola ukončená v r. 1974, 1972 začiatok výstavby ZS HS na Skalke pri Kremnici , ukončená v r.1974. 1973 došlo v oblasti VF ku zmene na miesto náčelníka nastúpil Jozef Paňák a náčelníctvo sa presťahovalo z Vrútok do novej budovy na Donovaloch. 1974 okrsok B. Bystrica dal do užívania ZS HS na Líške pod vrcholovou stanicou sedačky z Tureckej. 1975 sa náčelníkom oblasti stáva František Maslák. 1976 bola ukončená ZS HS v Májekovej Chate na Malinom Brde. 1976 bola postavená ošetrovňa na Donovaloch. V r.1977 vo vedení oblasti dochádza ku zmene. Náčelníkom sa stáva Štefan Lovás V r. 1978 – 1985 je náčelníkom oblasti Zdeno Sedláček, v r. 1985-1993 Miroslav Novotný, V r.1993-2010 Vladimír Vítek
Predsedom zostáva Ing. Pavel Podkonický do r. 1990, kedy ho vystriedal Mikuláš Bömches, ktorý bol v tejto funkcii až do roku 2002. V rokoch 2002-2008 bol predsedom oblasti Norbert Švanda, po ňom Ing. Viktor Halíř 2009-2010 a potom Milan Nedeľka, ktorý navrhol rozdelenie oblasti Veľká Fatra na oblasť Veľkú Fatru, kde zostali okrsky Martin a Ružomberok a oblasť Kremnické vrchy, ktorá má okrsky Kremnica a Banská Bystrica. Predsedom novovzniknutej oblasti Kremnické vrchy sa stal Norbert Švanda.
Od 1.1.2003 došlo ku zásadnej zmene v organizácii horskej záchrany na Slovensku.
Začal platiť zákon o Horskej záchrannej službe. Týmto zákonom sa prakticky rozdelili profesionálni a dobrovoľní záchranári. Dobrovoľná zložka naďalej fungovala ako Občianske združenie, podľa pôvodného delenia oblastí, členovia HZS sa stali štátnymi zamestnancami.
Na konferencii HS 7.7.2012 boli delegátmi prijaté nové stanovy, na základe ktorých došlo ku rozdeleniu Horskej služby podľa existujúcich oblastí na jednotlivé samostatné občianske združenia. Pre našu oblasť z toho vyplynulo postavenie , že pôsobíme na území, ktoré je susediace s územím, v ktorom pôsobí štátna organizácia HZS. Na základe tejto skutočnosti sme sa dohodli s HZS o vzájomnej spolupráci a súčinnosti.